โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี จำนวน 6 สาขาวิชา ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาท
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปรับตัวของบุคลากรสายอาจารย์กับการ  
                                    เปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับหลักสูตรครู 4 ปี” โดย ผศ.สุริวัตร  จันทร์โสภา
                                    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักสูตรครู 4 ปีกับการตอบโจทย์ครูคุณภาพชั้นสูง”
​​​​ โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 
นำเสนอกรอบการเสนอหลักสูตรเข้าสู่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
​​​​กรอบการบริหารหลักสูตรครู 4 ปี กับการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยสู่สังคมยุคดิจิตอล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 
Share