โครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้โครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อาคาร รหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B ๖) ชั้นที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐น. พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ

 

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน

09.00 - 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและโครงสร้างหลักสูตรครู 4 ปี
โดย ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
12.30 - 15.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู 4 ด้านกับหลักสูตรครู 4 ปี
โดย นางสาวกรรณิการ์ บารมี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 

 

Share