คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2560

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ประธานกรรมการการตรวจประเมินฯ รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย และพระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร เป็นกรรมการตรวจประเมิน ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B 7.1) ห้อง502 ชั้น 5 วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
 
 
รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ประธานกรรมการการตรวจประเมินฯ
รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย กรรมการตรวจประเมิน
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.  กรรมการตรวจประเมิน
 
 
Share