โครงการเขียนขอเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสิกขรา เดอ พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

คณะศึกศาสตร์ และกองแผนงาน (ส่วนกลาง) ได้จัดโครงการเขียนขอเสนองบประมาณและบูรณาการวิจัยและนวัฒกรรม สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสิกขรา เดอ พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

 

 

บรรยาย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบู่รณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายของประเทศและให้ได้รับทุน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).

แบ่งกลุ่ม workshop

 

 

 

นำเสนอ งานวิจัย ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

Share