การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร/สัมภาษณ์ ดำเนินการตรวจประกันทั้ง 3 หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้คะแนน 3.52
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 3.36
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสอนพระพุทธศาสนา ได้คะแนน 3.40
 
Share