พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ถวายรายงาน
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ถวายรายงาน
ประธาน กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
 
นักศึกษาใหม่พบผู้บริหาร อาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบนักศึกษา

 

ฝ่ายห้องสมุด

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ฝ่ายการเงินและบัญชี,ศูนย์บริการวิชาการ (งานทะเบียนและวัดผล)

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ให้โอวาทนักศึกษาใหม่

Share