รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร.และคณะเดินทางเยี่ยมเยือนนักศึกษาในการออกปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปรีชาธรรมวิธาน,ดร.และคณะเดินทางเยี่ยมเยือนนักศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในการออกปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน ภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

 

นักศึกษาปริญญาเอก (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๑ ปี ๒ สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
 
นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ ๒ ชั้นปีที่ ๑ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 
 
นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑  (บรรพชิต/คฤหัสถ์) สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

{gallery}20141025_pakchong{/gallery}

 

 
 
Share