โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาบริหารการศึกษา ณ สำนักสงฆ์สวนมะขาม (ที่พักภิกษุอาพาธ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

       เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล  รก.อธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรมหาบัณฑิต ณ หอประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย


        นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ได้จัด "โครงการสัมมนาพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนภาษาไทย"

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ นศ.โท เอก บริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกรุ่น เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม รายละเอียดการปฐมนิเทศตามกำหนดการ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตและวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 

อ่านเพิ่มเติม...