รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2562

 

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  หลักสูตรและสาขาวิชาที่รับสมัคร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

1.1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย(หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

1.2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 60 รูป/คน

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม

2.4 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย หรือที่พิมพ์จากเว็บไซต์รับสมัคร

3.2 สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมนำฉบับจริงมาแสดงด้วย ในกรณีสถานศึกษาออกเอกสารวุฒิการศึกษาให้ไม่ทัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้มีอำนาจของสถานศึกษานั้นๆ นำมาแสดง และใบรับรองนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

3.3 ใบอนุญาตเข้าศึกษาของเจ้าอาวาส(บรรพชิต)/ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษา  

3.4 สำเนาใบสุทธิ(บรรพชิต)/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.6 สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

3.7 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 4 รูป

3.8 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

4. รับใบสมัครและชำระค่าสมัคร

4.1 ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น. ได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 2.3 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 024446000 ต่อ 1151-1154,083 838 2879 หรือสมัครได้ที่  www.edu.mbu.ac.th และเพจ @edu.mahamakut

4.2 สมัครด้วยตนเอง ชำระค่าสมัคร 200 บาท ที่สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 203 อาคารสมเด็จพระวันรัต (B7.4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร 0-2444-6000 ต่อ 1153-1154,083-838-2879 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

4.3 สมัครออนไลน์ที่ www.edu.mbu.ac.thตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562และให้โอนเงินค่าสมัครได้ที่บัญชี เลขที่ 981-8-88235-0 สาขาศาลายา 2 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้) และ ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ทางโทรสารหมายเลข 02-444-6081 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.4 สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันยื่นใบสมัครและให้โอนเงินค่าสมัครได้ที่บัญชี เลขที่ 981-8-88235-0 สาขาศาลายา 2 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เงินรายได้) และส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-444-6081 หรือที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.edu.mbu.ac.th และ @edu.mahamakut

6. การสอบคัดเลือก 

6.1 สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

6.2 สถานที่สอบ

สอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

6.3 กำหนดการสอบคัดเลือกและเนื้อหาการสอน

เวลา 9.00 – 11.00 น. สอบข้อเขียน โดยมีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

- ข้อสอบวัดแววความเป็นครู

- ความรู้เฉพาะสาขาวิชา

เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์

7. ประกาศผลสอบคัดเลือก

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ www.mbu.ac.th หรือ @edu.mahamakut

8. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ขึ้นทะเบียนพร้อมยื่นใบมอบตัว ชำระค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนโดยผู้ที่สอบคัดเลือกได้แล้วต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

8.1 ให้ผู้ติดต่อที่ชั้น 2 ศูนย์บริการวิชาการ (ทะเบียนและวัดผล) ห้อง 201 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ถึงเวลา 16.30 น. เพื่อขอแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและใบมอบตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

8.2 ให้ยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอขึ้นทะเบียนและใบมอบตัวพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายการเงินและบัญชีชั้น 3 ห้อง 303 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (B7.3)   

8.3 ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 204  อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (B7.3) เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1. ลงทะเบียนเพื่อจองหอพัก (ในกรณีต้องการ)  2. ทำประกันอุบัติเหตุ  3. ยื่นคำร้องเพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ในกรณีต้องการ) 4. ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (ในกรณีต้องการ)

8.4 ผู้สมัครไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมยื่นใบมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสุดวิสัยไม่อาจมาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ ต้องมีการรับรองจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษ และให้คณบดีทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นนั้นต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมใบมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมยื่นใบมอบตัวตามกำหนดแล้ว หากภายหลังได้ตรวจพบว่า หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบหรือใบมอบตัวไม่ตรงตามความเป็นจริง
ถือว่ามีเจตนาปลอมแปลงเอกสารจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

9. วันปฐมนิเทศ

ติดตามทางเพจ @edu.mahamakut

10. เปิดเรียน

ติดตามทางเพจ @edu.mahamakut

 

 

 
 
 
 
Share