โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการศิษย์นอบน้อมพระคุณครู

เมื่อวันศุกย์ที่ ๑๖ มกราคม คณะศึกศาศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ศิษย์นอบน้อมพระคุณครู" เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา...

ประชุมการบริหารโรงเรียนและเตรียมการจัดพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

           เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระปริยัติสารเวที,ดร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์